تسویه حساب کالای تامین پیمانکار در پروژه ها

جهت پرداخت کالاها و مصالحی که پیمانکار در حین اجرای پروژه به مصرف رسانده است در ابتدا لازم است فرمی با عنوان «صورتجلسه تحویل مستقیم کالا در پروژه» در سیستم ثبت گردد. در این فرم، کاربر گزارش های نظارتی (حاوی مصرف کالاها در پروژه) را انتخاب می نماید تا سیستم از روی موارد انتخاب شده، جمع کالای مصرف شده در پای کار را محاسبه نماید. البته سیستم پس از محاسبه جمع مقدار اجرا شده هر کالا می تواند چندین آیتم کنترلی را نیز در مورد این کالا لحاظ نماید. مثلا در صورتی که احیانا این پیمانکار مقداری از این کالا را نیز از انبار کارفرما دریافت کرده باشد (نباید) مبلغی بابت اجرای این قسمت از کالا، به پیمانکار پرداخت گردد.

آیتم قابل کنترل دیگر مربوط به مواردی است که کار اجرا شده، بیش از مقدار مندرج در قرارداد (با لحاظ نمودن الحاقیه های قرارداد/اصلاحیه های برآورد) باشد که در این صورت می توان از پرداخت کالای اجرا شده بیش از برآورد خودداری نمود. در صورتی که لازم است مبلغ کالای اجرا شده بیش از برآورد به پیمانکار پرداخت گردد طراح پروژه می تواند با ثبت اصلاحیه برآورد، امکان پرداخت مبلغ بیشتر (نسبت به برآورد اولیه قرارداد) را فراهم نماید.

موضوع دیگری که در اینجا می توان کنترل نمود «داشتن تایید فنی کافی» (جهت کنترل کیفیت کالای خریداری شده توسط پیمانکار) می باشد. به عبارت دیگر با کنترل این شرط، پیمانکار تنها مبلغ کالاهای حائز شرایط کیفی لازم را دریافت می نماید. در نتیجه بدین صورت می توان از پرداخت بابت کالاهای (احیانا نامرغوب) که دلیلی در مورد کیفیت داشتن آنها ارائه نشده ممانعت نموده و به صورت ضمنی مجریان پروژه را به بکارگیری  کالاهای مرغوب در پروژه ها وادار نمود.

بازگشت به صفحه اصلی سیستم کنترل کالای پروژه