سیستم مدیریت پروژه محصول بهینه گر

کالا و عملیات پروژه

ثبت و تایید افزون بر 150 هزار مورد کالا و عملیات اجرا شده توسط پیمانکاران در گزارشهای نظارت بر اجرا در پروژه های مختلف

بیشــتر

کنترل پیشرفت پروژه

ثبت و کنترل وضعیت پیشرفت قریب به 200 هزار فعالیت در برنامه زمانبندی 12 هزار پروژه در قالب بیش از 500 گروه کاری مختلف

بیشــتر

کنترل کیفیت پروژه

ثبت نتیجه بالغ بر 300 هزار مورد آیتم کنترل کیفی در قالب 16هزار فرم گزارش نظارتی در موضــوعات کاری و پروژههای مختلف

بیشــتر

صورت وضعیت های پروژه

محاسبه و صدور 2200 صورت وضعیت جمعا به ارزش بیش از 250 میلیارد ریال بر اساس فهرستبها و موارد اجراشده در قراردادهای مختلف

بیشــتر

عملکرد پروژه ها را در یک نگاه بررسی کنید

رویکـــرد بالا به پایین

جهت امکان کنترل صحت اطــلاعات ارائه شده به کاربر، گزارشات سیسـتم حتی الامکان به گونه ای طراحی شده که کاربر در ابتدا شمــایی بسیار کلی و خلاصه از عملکرد ســـازمان را مشاهده کرده و در ادامه با کلیک روی هر داده، نحوه محاسـبه آن را از روی اطلاعات سطح بعدی تا رسـیدن به پایینترین سطح اطلاعات اجرایی پروژه ها مشاهده نماید.

بیشــتر

دســترســی ســیــار

با استفاده از نسخه موبایل ،در همه جا و همه وقت به سیستم دسترسی داشته باشید، وضعیت پیشرفت پروژه را از سایت پروژه ثبت نمایید و اطلاعات به روز پروزه ها را در گزارشات در اختیار داشته باشید.

بیشــتر

گـزارشــات تصــویری

با توجه به توانایی ذهن انسان در درک و پردازش سریع تصاویر، در گزارشات سیستم سعی شده است تا به جای ارائه متن و اعداد حقایق سازمان حتی الامکان به صورت نمودارهای گرافیکی برای استفاده مدیران سازمان ارائه گردد.

بیشــتر

مـبتــنی بر کــارتــابل

جهت تسریع و تسهیل راه اندازی سیستم در سازمان، فرمهای ثبت اطلاعات در اغلب موارد در بستر یک گردش کار قرار گرفته اند تا پس از ، ثبت اطلاعات توسط اپراتور یا کارشناس اجرایی مراحل بعدی تا خاتمه گردش کار از طریق جریان یافتن فرم در کارتابل کارشناسان و مدیران سازمان به انجام برسد.

بیشــتر

مدیریت تدارکات پروژه

با سیستم خرید و تدارکات محصولات بهینه گر