داشبورد مدیریت پروژه

یکی از مسائل موجود در سازمان هایی که با پروژه های بزرگ سروکار دارند این است که برنامه ریزی اجرای پروژه معمولا دربرگیرنده حجم زیادی از اطلاعات و داده ها میباشد. به عبارت دیگر ساختار شکست کار (WBS) هریک از پروژه ها ممکن است شامل صدها، هزاران و یا حتی ده ها هزار فعالیت باشد که هر فعالیت، اطلاعات مختلفی را از نظر پیشرفت فیزیکی، زمانی و ریالی در خود جای داده است.

جمع آوری اطلاعات در سطح ریز فعالیت های پروژه ها، (علیرغم افزایش دقت و صحت اطلاعات جمع آوری شده) مشکلی با عنوان «زیاد شدن فاصله مدیران میانی و ارشد با حقایق جاری در بدنه اجرایی سازمان» را به ارمغان می آورد. مشکلی که تنوع و تکثر پروژه ها از یک سو و نداشتن وقت کافی از جانب مدیران سطوح بالا از سوی دیگر به آن دامن میزند.

با ایجاد این مشکل در یک سازمان ممکن است مدیران ارشد (به علت نداشتن تصور همه جانبه و دقیق نسبت به عملکرد سازمان) در تشخیص دقیق اولویت های سازمان دچار اشتباه شده و نتوانند مانع از مواجهه سازمان با برخی از ناکارآمدی ها و یا هزینه های  هنگفت شوند. در چنین شرایطی انگیزه کاری نیروهای موثر (به علت عدم اطلاع مدیران ارشد از واقعیت های اجرایی سازمان) دچار فرسایش شده و شرایط حداکثر بهرهبرداری برای کارکنان بی انگیزه سازمان فراهم میگردد.

جهت از میان برداشتن این فاصله بین راس تصمیم گیرنده و قاعده اجرایی در هرم مدیریتی سازمان، میتوانید از ابزاری با نام داشبورد مدیریتی سیستم مدیریت پروژه مپسان استفاده نمایید. در این داشبود در ابتدا اطلاعات پیشرفت پروژه های اصلی و سطح یک سازمان در یک قالب گرافیکی به کاربر ارائه میگردد و مدیر ارشد در یک نگاه می تواند اطلاعات کلی و مهم مربوطه به عملکرد هر یک از پروژه ها را دریافت نماید. پس از این، روال Drill-Down آغاز شده و با کلیک روی هریک از زیرپروژه ها، گروه های کاری و یا محل های اجرا، اطلاعات وضعیت عملکرد در حوزه موردنظر به صورت گرافیکی به کاربر ارائه میگردد. همچنین در صورت تعریف و ثبت اطلاعات فیلدهای سفارشی پروژه ها، می توان از گزارشات نموداری قابل توجه بیان شده در قسمت کاستم فیلدهای پروژه نیز استفاده نمود. بدین ترتیب با استفاده از این داشبورد، اعضای تیم رهبری سازمان میتوانند با چند کلیک و در ظرف چند ثانیه به پیشرفت پروژه ها در حوزه موردنظر دسترسی یافته و و در یک نگاه، وضعیت پیشرفت پروژه ها را مشاهده نمایند.

 

بازگشت به صفحه اصلی سیستم مدیریت پروژه مپسان