گزارشات مانده کالا نزد پیمانکاران پروژه ها

در سازمان های پروژه محوری که قسمت قابل توجهی کالاهای مصرفی پروژه ها از جانب خود سازمان تامین می گردد یکی از مباحث بسیار مهم، کنترل ارزش ریالی مقداری مانده یا موجودی کالای مصرف نشده نزد پیمانکاران پروژه ها می باشد. به عبارت دیگر با توجه به هزینه های هنگفت تامین کالا و مصالح مصرفی پروژه ها، بسیار مهم است که موجودی کالای مانده نزد پیمانکاران پروژه ها، جهت کاهش منابع مالی موردنیاز پروژه ها (تا حدی که موجب اختلال پیشرفت پروژه ها نشود) حتی الامکان کاهش یابد.

سیستم کنترل کالای پروژه مپسان امکانات متعددی را جهت مدیریت مانده کالای نزد پیمانکاران پروژه ها در اختیار کاربر قرار می دهد.  در این گزارشات می توان به ازای هر یک از گروه های کالای تعریف شده در سیستم، به سادگی از ارزش ریالی موجودی فعلی کالاهای این گروه اطلاع پیدا کرد. در ادامه کاربر می تواند مبلغ این مانده را به تفکیک گروه های مختلف پروژه ها مشاهده کرده و ببیند که در هر گروه پروژه، ارزش ریالی کل مقدار تحویلی، کل مصرفی و برگشتی به انبار و نیز ارزش ریالی کل مانده فعلی کالاهای این گروه نزد پیمانکاران چه مبلغی است.

پس از این کاربر می تواند اطلاعات فوق را به تفکیک هر پیمانکار مشاهده نموده و پیمانکارانی که بالاترین مقدار ریالی کالای مصرف نشده را نزد خود دارند شناسایی نماید. در این مرحله نیز با کلیک روی نام هر پیمانکار کاربر می تواند این اطلاعات را به تفکیک قراردادهای این پیمانکار و نیز کالاهای مورد استفاده در این قراردادها مشاهده نماید. در نتیجه کاربر به سادگی می تواند در مورد این پیمانکار بفهمد که این مقدار مانده ریالی کالا بیشتر به کدام قراردادها و یا کدام کالاهای (مصرف نشده) توسط این پیمانکار برمی گردد. با رسیدن به خلاصه عملکرد یک کالا در یک پروژه، جهت بررسی صحت اطلاعات و یا دریافت جزئیات بیشتر، کاربر می تواند روی نام کالا کلیک کرده و با استفاده از گزارش تاریخچه گردش کالا در پروژه اطلاعات خلاصه و ریز برآورد، تحویل، مصرف و برگشت کالای موردنظر را در این پروژه مشاهده نماید.

مشابه مراحل بالا کاربر می تواند در اولین مرحله، گزارش موجودی ریالی کالا نزد پیمانکاران را به تفکیک تمامی پیمانکاران و یا تمامی کالاهای عضو این گروه مشاهده نماید. در نتیجه در هر یک از این گزارشات، کاربر می تواند ارزش ریالی موجودی کالاهای این گروه را به ازای هر یک از پیمانکاران و یا هر یک از کالاها مشاهده نموده و دریابد که بیشترین مقادیر ارزش ریالی موجودی نزد پیمانکاران به کدام پیمانکاران و یا کدام کالاها اختصاص دارد. در هر مرحله کاربر می تواند با کلیک روی هر آیتم کلی، اطلاعات جزئی تری را تا رسیدن به ریز مقادیر و تاریخ های کالای برآورد شده، تحویلی، مصرفی و برگشتی یک کالا در یک پروژه مشاهده نماید.

بازگشت به صفحه اصلی سیستم کنترل کالای پروژه