توسعه الگوریتم های بهینه گر

عکس مدیز

سیستم قراردادها و پیمانکاران

افزایش روزافزون گرایش سازمان ها به برون سپاری فعالیت های خود منجر به ارتباط سازمان با طیف وسیعی از پیمانکاران و گزینش آنها برای عقد قراردادهای متنوع شده است. از این رو نیاز سازمان برای ثبت وضبط اطلاعات پیمانکاران حوزه های مختلف از یک سو و همچنین نیاز پیمانکاران برای معرفی خود به عنوان گزینه ی حائذ صلاحیت برای اجرای پروژه های سازمان، ضرورت وجود سیستمی برای رفع این نیازها را پررنگ کرده است.

سیستماتیک کردن فرآیند ثبت و ضبط اطلاعات پیمانکاران و قراردادهای مربوط به آنها، همچنین جزئیات قراردادها از قبیل الحاقیه ها، متمم ها، ضمانت نامه ها و... میتواند نقش حائز اهمیتی در بهبود عملکرد سازمان در زمینه عقد قراردادها ایفا کند. به همین منظور بهینه گر سیستم قراردادها و پیمانکاران را به عنوان راه حلی کارا و مطمئن به شما پیشنهاد می کند.

امکانات سیستم:

جستجوی سریع قراردادها

 • - امکان دسترسی به اطلاعات کامل مرتبط با قرارداد موردنظر در ظرف چند ثانیه
 • - امکان جستجو بر اساس کلیدواژه هایی از شماره، موضوع، شهرستان یا حوزه متقاضی قرارداد
 • - امکان استفاده از جستجوی ترکیبی بدون توجه به ترتیب کلیدواژه های جستجو
 • - انجام جستجو مستقل از کدهای عربی و فارسی حروف ی و ک
 • - مشاهده خلاصه مشخصات قرارداد شامل مبلغ و شروع و پایان قرارداد در صفحه اولیه جستجو
 • - لینک به تاریخچه قرارداد جهت مشاهده اطلاعات الحاقیه ها، ضمانت نامه ها و امتیازات ارزیابی پیمانکار در قرارداد موردنظر

جستجوی سریع پیمانکاران

 • - امکان دسترسی به اطلاعات کامل مرتبط با پیمانکار موردنظر در ظرف چند ثانیه
 • - امکان جستجو بر اساس اساس کلیدواژه هایی از نام شرکت، نام مدیرعامل، نام شهرستان پیمانکار
 • - امکان استفاده از جستجوی ترکیبی بدون توجه به ترتیب کلیدواژه های جستجو
 • - انجام جستجو مستقل از کدهای عربی و فارسی حروف ی و ک
 • - مشاهده خلاصه مشخصات پیمانکار شامل تلفن، فکس، موبایل مدیرعامل، تاریخ ثبت و آدرس در صفحه اولیه جستجو
  • لینک به تاریخچه پیمانکار جهت مشاهده اطلاعات کامل
  • اطلاعات قراردادها و الحاقیه های قرارداد
  • ارزیابی های نهایی قراردادهای قبلی
  • میانگین ارزیابی حین کار قراردادهای جاری
  • ارزشیابی های کیفی
  • سوابق لیست سفید و لیست سیاه پیمانکار

ماجول قراردادهای پیمانکاران

مدیریت قراردادهای پیمانکاران

 • - تعریف مشخصات کامل قرارداد
 • - امکان ضمیمه نمودن متن قرارداد
 • - ثبت مشخصات مختلف قرارداد (تاریخ های شروع و پایان اولیه– مبلغ اولیه قرارداد- شهرستان- حوزه متقاضی – الگوی ارزیابی حین کار و ...)
 • گزارشات:
 • - گزارش اطلاعات قراردادها بر اساس پارامترهای مختلف شهرستان، حوزه متقاضی، محدوده تاریخ و محدوده مبلغ قرارداد
 • - گزارش تاریخچه قرارداد شامل مشخصات قرارداد، مشخصات پیمانکار، الحاقیه های قرارداد، ضمانت نامه های قرارداد، ارزیابی نهایی قرارداد

امور ضمانت نامه های قراردادها

 • - امکان ثبت ضمانت نامه های مربوط به قرارداد
 • - نگهداری تصویر ضمانت نامه ها در سیستم
 • - امکان تمدید ضمانت نامه و تغییر مبلغ آن
 • - امکان ثبت نامه های مربوط به ضمانت نامه ها
 • - امکان تعریف الگوهای چاپ و گرفتن پرینت نامه های مربوط به ضمانت نامه ها از سیستم
 • گزارشات:
 • - گزارش ضمانت نامه های موعد گذشته
 • - گزارش ضمانت نامه ها بر اساس تاریخ سررسید و نوع ضمانت نامه

الحاقیه های قراردادها

 • - امکان ثبت الحاقیه های مختلف مربوط به یک قرارداد در سیستم
 • - امکان ثبت الحاقیه های از نوع افزایش/کاهش مبلغ، تمدید قرارداد و ... اعمال شدن روی مشخصات قرارداد موردنظر
 • - امکان درج تصویر الحاقیه های قرارداد
 • گزارشات:
 • - گزارش الحاقیه های قراردادها بر اساس پارامترهای مختلف
 • - لیست الحاقیه های قرارداد در گزارش تاریخچه قرارداد

ماجول ارزیابی پیمانکاران

مدیریت پیمانکاران

 • - امکان ثبت مشخصات مختلف پیمانکار
 • - امکان بایگانی مدارک پیمانکاران
 • - امکان ثبت لیست سیاه پیمانکاران به همراه تاریخ شروع و پایان و مدارک مربوطه
 • - امکان ثبت لیست سفید پیمانکاران به همراه تاریخ شروع و پایان و مدارک مربوطه
 • گزارشات:
 • - گزارش تاریخچه پیمانکار شامل مشخصات پیمانکار و اطلاعات کامل قراردادها، الحاقیه های قرارداد، ارزشیابی های کیفی و ارزیابی های نهایی قراردادهای پیمانکار

انواع خدمات پیمانکاران

 • - ثبت انواع اصلی و فرعی جهت دسته بندی خدمات
 • - ثبت انواع خدمات ارائه شده توسط هر پیمانکار
 • گزارشات:
 • - گزارش انواع خدمات ارائه شده توسط پیمانکاران با امکان تعیین نوع اصلی و فرعی خدمات
 • - لیست انواع خدمات ارائه شده توسط هر پیمانکار در تاریخچه پیمانکار

ارزیابی کیفی شرکت کنندگان در مناقصه

 • - امکان ثبت امتیاز های کسب شده به ازای هر یک از شرکت ها
 • - امکان تعریف ضرایب K ارزیابی کیفی در موضوعات مختلف
 • - محاسبه امتیاز کلی پیمانکار با توجه به ضرایب K و امتیازات کسب شده در موارد مختلف
 • - نمایش لیست قراردادهای منعقده با این پیمانکار به همراه مبلغ، تاریخ شروع و پایان و امتیاز ارزیابی نهایی مربوط به هر قرارداد
 • - نمایش لیست مدارک اخذ شده از پیمانکار
 • - چاپ فرم ارزیابی کیفی مربوط به هر پیمانکار
 • گزارشات:
 • - چاپ صورتجلسه ارزیابی کیفی پیمانکار
 • - لیست امتیازات ارزیابی کیفی پیمانکار در گزارش تاریخچه پیمانکار
 • - گزارش امتیازات ارزشیابی پیمانکاران در سال های گذشته

صورتجلسه ارزیابی کیفی مناقصه

 • - ثبت مشخصات کلی مناقصه و کمیته فنی بازرگانی مربوطه
 • - نمایش امتیازات پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه بر اساس فرم های ارزیابی کیفی شرکت کنندگان
 • - ثبت اعضاء کمیته و حاضرین و غائبین جلسات
 • - چاپ صورت جلسه ارزیابی شرکت کنندگان در مناقصه

ارزیابی های حین کار قراردادها

 • - استفاده از الگوهای از پیش تعریف شده جهت صدور ارزیابی های حین کار با توجه به موضوع قرارداد
 • - امکان ثبت ریز امتیازات در هر یک از فرم های ارزیابی های حین کار
 • - امکان صدور چندین فرم ارزیابی حین کار در هر یک از قراردادهای پیمانکار
 • - امکان محاسبه امتیازات ارزیابی نهایی قرارداد بر اساس ارزیابی های حین کار صادر شده در حین اجرا

ارزیابی های نهایی قراردادها

 • - امکان تعریف ضرایب K ارزیابی نهایی (برای شاخص های از پیش تعریف شده) به ازای انواع مختلف قراردادها
 • - امکان ثبت امتیازهای کسب شده توسط پیمانکار در شاخص های از پیش تعریف شده در قرارداد موردنظر
 • - محاسبه امتیاز ارزیابی نهایی با توجه به ریز امتیازها و ضرایب K مربوط به این نوع قرارداد
 • - محاسبه امتیازهای ارزیابی نهایی به صورت اتوماتیک توسط سیستم در مواردی که ارزیابی های حین کار برای قرارداد موردنظر ثبت شده است
 • - نمایش امتیازات ارزیابی نهایی قراردادهای قبلی در فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران برای مناقصاتی که در آینده برگزار خواهدشد
 • گزارشات:
 • - لیست ارزیابی های نهایی قراردادهای پیمانکار در گزارشات تاریخچه قرارداد و تاریخچه پیمانکار
 • - گزارش محاسبه امتیازات ارزیابی نهایی قرارداد بر اساس ریز امتیازات ارزیابی های حین کار قرارداد موردنظر