توسعه الگوریتم های بهینه گر

عکس مدیز

سیستم برنامه ریزی سازمانی

برنامه‌ریزی، فرآیند آگاهانه تصمیم‌گیری در مورد اهداف و فعالیتهای آینده یک فرد، گروه، واحدکاری یا سازمان است. در فرآیند برنامه ریزی مدیر یا مدیران سازمان، برنامه‌ریزی را با تحلیل اولیه از وضع موجود آغاز کرده و درچارچوب محدودیت زمانی و منابع، اطلاعات مرتبط با مسأله مورد برنامه‌ریزی را جمع‌آوری و تفسیر می کنند و با تأکید بر‌خلاقیت، کارکنان سازمان را تشویق کرده تا بر پایه نگرشی وسیع به امور محوله فکر کنند.

در نهایت با توجه به مزایا، اثرهای بالقوه اقدامات مختلف، از بین طرح های ممکن بهترین طرح ها انتخاب می شوند و پس از توجیه کارکنان واحدهای مختلف سازمان، منابع مورد نیاز در اختیار آنان قرار می گیرد. آنچه مسلم است، برنامه ریزی بر سایر وظایف مدیریت مانند ساماندهی، تامین نیروی انسانی، رهبری، کنترل و هماهنگی اولویت داشته و مقدم بر آنهاست و مانند پلی زمان حال را به آینده مرتبط می سازد.

نظر به اهمیت قابل توجه برنامه ریزی در بین سایر وظایف مدیریت و همچنین در راستای پاسخ به نیاز مبرم سازمان مبنی بر برخورداری از برنامه ای منسجم که بر اساس آن بتوان به صورت کاملا آگاهانه و نظام مند در خصوص فعالیتهای آینده خود تصمیم گرفته و احتمال رسیدن به اهداف مورد نظر را بطور معنی داری افزایش داد، سیستم برنامه ریزی سازمانی طراحی و عملیاتی شده است.