ارزیابی و رتبه بندی پروژه ها و نیروهای اجرایی سازمان

به صورت مشابه جهت پایش عملکرد مدیران پروژه ها میتوان سیستم ارزیابی را در مورد گروه های مختلف پروژه ها مورداستفاده قرار داد. در نرم افزار مدیریت پروژه مپسان عوامل زیر را می توان در ارزیابی پروژه های مختلف مورداستفاده قرار داد:

  • امتیاز پیشرفت : این امتیاز بر اساس میزان پیشرفت پروژه انجام شده در پروژه در بازه زمانی در نظر گرفته می شود. جهت محاسبه این امتیاز می توان از دو عامل میزان پیشرفت اتفاق افتاده در این بازه زمانی و نیز (حداکثر) میزان پیشرفت قابل انجام طی بازه زمانی استفاده نمود.
  • امتیاز فنی : با توجه به این که قسمتی از عوامل قابل ارزیابی بر روی پروژه ها خارج از محدوده سیستم قرار دارند، مسئول فنی دفتر مدیریت پروژه (PMO) می تواند با استفاده از این آیتم مقدار امتیازی را بر اساس صلاحدید خود در سیستم ثبت نماید.
  • امتیاز تطبیق با برنامهها : در برخی موارد، اطلاعات کلی در مورد تعداد، تاریخ شروع و پایان و یا مدت موردانتظار پروژه ها در قالب برنامه مرتبط با این پروژه ها تعریف شده است. همچنین ممکن است متراژ یا حجم کار مورد انتظار از طریق فیلدهای سفارشی پروژه ها در سیستم ثبت گردد که در این حالت می تواند هدف گذاری در مورد متراژ یا حجم کار را طی برنامه تعریف نموده و بر اساس متراژ یا حجم کار انجام شده امتیازی را محاسبه نمود.
  • امتیاز مانیتورینگ : در موارد متعددی ممکن است اشکالاتی (مثل عدم تعریف ریسورس برای یک فعالیت یا عدم تعریف روابط پیش نیازی و …) در تعریف پروژه ها وجود داشته باشد که در صورت عدم تصحیح می تواند به اختلال در انجام کار منجر گردد. در نتیجه کارشناس کنترل پروژه مربوطه موظف است با کمک سیستم مانیتورینگ پروژه ها نسبت به رفع این ایرادات اقدام نماید. بدین ترتیب در صورت عدم تصحیح این اشکالات می توان با استفاده از این آیتم، نسبت به کاهش امتیاز ارزیابی پروژه های مشکل دار اقدام نمود.

بازگشت به صفحه اصلی سیستم مدیریت پروژه مپسان